Voorwaarden

1 DEFINITIES 

In dit document hebben de volgende woorden de volgende betekenis: 

1.1 "Koper" betekent de organisatie of persoon die Goederen van de Verkoper koopt;

1.2 "Goederen" betekent de artikelen die door de Verkoper aan de Koper worden geleverd; 

1.3 "Intellectuele eigendomsrechten" betekent alle octrooien, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, handelsmerken, knowhow en alle andere vormen van intellectueel eigendom waar ook ter wereld afdwingbaar; 

1.4 "Lijstprijs" betekent de prijslijst van de Goederen die door de Verkoper wordt bijgehouden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd; 

1.5 "Verkoper" betekent HRC-Europe NL BV, Mortelstraat 7, 8211 AD Lelystad, Nederland

Telefoon: +31 320 72 70 30 . E-mail: info@hrc-europe.com

 

2 ALGEMEEN 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de verkoop van goederen door de verkoper aan de koper, met uitsluiting van alle andere voorwaarden waarnaar de koper verwijst, die worden aangeboden of waarop de koper zich beroept, hetzij in onderhandeling of in enig stadium van de onderhandelingen. tussen de partijen, met inbegrip van alle standaard of gedrukte voorwaarden aangeboden door de Koper, tenzij de Koper uitdrukkelijk schriftelijk verklaart, los van dergelijke voorwaarden, dat hij wenst dat dergelijke voorwaarden van toepassing zijn en dit door de Verkoper schriftelijk is bevestigd. 

2.2 Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen de partijen) is niet van toepassing tenzij schriftelijk overeengekomen door de Verkoper. 

 

3 PRIJS EN BETALING 

3.1 De prijs is die in de huidige Catalogusprijs van de Verkoper, of een andere prijs die de partijen schriftelijk overeenkomen. De prijs is exclusief BTW of andere van toepassing zijnde kosten. Het vervoer wordt door de koper betaald in overeenstemming met de huidige prijzen zoals weergegeven op de website. 

3.2 Betaling van de prijs en BTW en eventuele andere van toepassing zijnde kosten is verschuldigd bij aankoop. 

 

4 BESCHRIJVING 

4.1 Elke beschrijving die op de Goederen wordt gegeven of toegepast, wordt uitsluitend ter identificatie gegeven en het gebruik van een dergelijke beschrijving vormt geen verkoop op basis van beschrijving. Om twijfel te voorkomen, bevestigt de Koper hierbij dat hij op geen enkele manier vertrouwt op een beschrijving bij het aangaan van het contract. 

4.2 Informatie wordt gegeven zonder garantie voor eventuele fouten.

 

5 LEVERING 

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de Goederen plaats op het door de Koper opgegeven adres op de door de Verkoper opgegeven datum. De Koper zal alle nodige maatregelen treffen om de Goederen in ontvangst te nemen wanneer deze ter levering worden aangeboden. 

5.2 De door Verkoper opgegeven leveringsdatum is slechts een schatting. Tijd voor levering is niet de essentie van het contract. 

5.3 Indien de Verkoper de Goederen niet kan leveren om redenen buiten zijn controle, dan heeft de Verkoper het recht om de Goederen in opslag te plaatsen totdat de levering kan plaatsvinden en is de Koper aansprakelijk voor alle kosten in verband met dergelijke opslag. 

5.4 De Koper heeft recht op vervangende Goederen wanneer de Goederen tijdens het transport zijn beschadigd. De koper dient de schade binnen 24 uur na levering aan de verkoper te melden. 

6 RISICO 

Het risico van de Goederen gaat over op de Koper op het moment dat de Goederen worden verzonden vanaf de locatie van de Verkoper. Indien de Koper ervoor kiest om de Goederen zelf op te halen, gaat het risico over wanneer de Goederen aan hem worden toevertrouwd of opzij worden gezet voor afhaling, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. 

7 TITEL  

De eigendom van de Goederen gaat niet over op de Koper totdat de Verkoper volledig voor de Goederen is betaald. 

8 GARANTIE 

8.1 Indien de Goederen defect blijken te zijn, zal de Verkoper de defecte Goederen kosteloos vervangen binnen 1 maand vanaf de datum van levering, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

8.1.1 de Koper stelt de Verkoper onmiddellijk op de hoogte zodra het gebrek aan het licht komt; 

8.1.2 het defect is te wijten aan het gebrekkige ontwerp, materiaal of vakmanschap van de verkoper en niet aan verkeerd gebruik. 

8.2 Alle te vervangen Goederen zullen op kosten van de Verkoper aan de Verkoper worden geretourneerd, indien de Verkoper daarom verzoekt. 

8.3 Indien de Goederen door een derde partij zijn vervaardigd en aan de Verkoper zijn geleverd, wordt elke aan de Verkoper verleende garantie met betrekking tot de Goederen doorgegeven aan de Koper. 

8.4 De Verkoper heeft het recht om naar eigen goeddunken de prijs van de defecte Goederen terug te betalen in het geval dat deze prijs al is betaald. 

8.5 De rechtsmiddelen in dit artikel doen geen afbreuk aan de andere voorwaarden hierin, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, artikel 9 en 10 hieronder. 

8.6 Alle goederen die binnen 14 dagen ongeopend en ongebruikt zijn, kunnen aan de verkoper worden geretourneerd voor een volledige terugbetaling, inclusief de verzendkosten.

 

9 AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 Geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook wordt aanvaard door de Verkoper met betrekking tot enige vertegenwoordiging die door de Verkoper, of namens hem, aan de Koper of een partij die namens hem handelt, is gedaan voorafgaand aan het sluiten van dit contract waar dergelijke verklaringen zijn afgelegd of gegeven met betrekking tot: 

9.1.1 de overeenstemming van de Goederen met enige beschrijving;  

9.1.2 de kwaliteit van de Goederen; of 

9.1.3 de geschiktheid van de Goederen voor welk doel dan ook. 

 

9.2 De Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Koper met betrekking tot enige uitdrukkelijke bepaling van dit contract wanneer deze bepaling op enigerlei wijze verband houdt met: 

9.2.1 de overeenstemming van de Goederen met enige beschrijving;  

9.2.2 de kwaliteit van de Goederen; of 

9.2.3 de geschiktheid van de Goederen voor welk doel dan ook. 

 

9.3 Alle impliciete voorwaarden of garanties met betrekking tot de overeenstemming van de Goederen met een beschrijving of de bevredigende kwaliteit van de Goederen of de geschiktheid van de Goederen voor welk doel dan ook (al dan niet bekend gemaakt aan de Verkoper) zijn hierbij uitgesloten van de contract. 

 

10 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

10.1 Wanneer een rechtbank of arbiter vaststelt dat een deel van artikel 10 hierboven om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, is de verkoper aansprakelijk voor alle door de koper geleden verliezen of schade, maar voor een bedrag dat de contractprijs niet overschrijdt. 

10.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden opgevat als een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van de Verkoper voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van de Verkoper of die van zijn werknemers of agenten. 

 

11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Alle Intellectuele Eigendomsrechten voortgekomen uit of voortvloeiend uit de uitvoering van deze Overeenkomst zullen, voor zover nog niet verworven, het absolute eigendom worden van de Verkoper, en de Koper zal al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat dergelijke rechten onvoorwaardelijk worden. bij Verkoper door middel van het voeren van passende instrumenten of het maken van afspraken met derden. 

 

12 OVERMACHT 

De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van een van zijn verplichtingen als de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, uitsluitingen, ongevallen, oorlog, brand, uitval van installaties of machines of tekort aan of onbeschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke bron, en de Verkoper heeft recht op een redelijke verlenging van zijn verplichtingen. Indien de vertraging voortduurt zolang de Verkoper dit onredelijk acht, kan hij, zonder aansprakelijkheid zijnerzijds, het contract beëindigen. 

 

13 RELATIE VAN PARTIJEN 

Niets in deze Algemene voorwaarden mag worden opgevat als het tot stand brengen of impliceren van een partnerschap of joint venture tussen de partijen en niets in deze Algemene voorwaarden mag worden opgevat als een van de partijen als vertegenwoordiger van de ander. 

 

14 OPDRACHT EN ONDERAANNEMING 

Het contract tussen de Koper en de Verkoper voor de verkoop van Goederen zal niet worden toegewezen of overgedragen, noch de uitvoering van enige verplichting uitbesteed, in beide gevallen door de Koper, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. 

 

15 VRIJSTELLING 

Het nalaten door een van de partijen om op enig moment of gedurende een bepaalde periode een of meer van de voorwaarden hierin af te dwingen, betekent niet dat ze afstand doen van deze voorwaarden of van het recht om op enig moment daarna alle voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen. 

 

16 SCHEIDBAARHEID 

Als een voorwaarde of bepaling van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling worden verbroken en zullen de overige bepalingen hiervan volledig van kracht blijven alsof deze Voorwaarden en Er waren voorwaarden overeengekomen waarbij de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling werd verwijderd. 

 

17 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.